Modlitební setkání

Úvodní stránka > Modlitební setkání

Modlitební setkání

                      Pravidelné modlitební setkání  

 Každou neděli před bohoslužbou od 8:45 h v modlitebně. Modlitební setkání během týdne mohou být i na jiném dohodnutém místě (v rodinách). 

                                                                              Více informací získáte zde.

Modlitba je jako dýchání...pokud nedýcháš, nežiješ. Taktéž je to s modlitbou, která je naprosto přirozenou součásní našeho duchovního života. Písmo nás na mnoha mísech vybízí k vytrvalému modlitebnímu životu...

Ef 6,18  Každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete duchem a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prosbou za všechny svaté.

Každý, kdo z celého srdce následuje Ježíše Krista chápe, že modlitba stojí v naprostých základech osobního vztahu s naším Bohem. Modlitba je náš rozhovor s Bohem, kdy je důležité, abychom měli správný postoj...

Jk 1,19  Víte to, moji milovaní bratři: Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.

Naší touhou je především růst ve slyšení Boha, abychom byli citliví na vedení jemným hlasem Ducha svatého, který nám chce zjevovat pravdu. Chápeme, že jako služebníci živého Boha potřebujeme svými životy žít v epicentru Boží vůle. 

Jan 16,13-14  Když však přijde On, Duch Pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší; oznámí vám i to, co má přijít. On mne oslaví, neboť z mého vezme a oznámí to vám. 

Jsme si plně vědi toho, že Bůh je dobrý a že nás miluje. Víme že je dobrý Otec, který dává svým dětem dobré dary, že je dobrý pastýř, který je ochoten položit život za své ovečky. Jelikož je Bůh náš milující Otec, můžeme si být jisti, že když se modlíme za různé potřeby pro náš život, On nám velice rád dá vše co potřebujeme, je štědrý a učí také nás štědrosti. Dává nám vše v pravý čas a dle své svrchované moudrosti.

Fil 4,6-7 O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.

Mt 6,33-34 Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.Nedělejte si tedy starost kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost vlastního trápení.“

Jako učedníci Ježíše Krista se i my učíme modlitbě. Modlíme se dle jedinečného příkladu, který vyučoval Pán Ježíš s důvěrou v Jeho dobrotu, konkrétně a vytrvale... 

Lukáš 11,1-13 Jednou se Ježíš modlil na nějakém místě; a stalo se, když přestal, že mu jeden z jeho učedníků řekl: „Pane, nauč nás modlit se, jako tomu naučil své učedníky i Jan.“ Řekl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb nám dávej každého dne. A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás do pokušení ,ale vysvoboď nás od toho Zlého.“ Řekl jim: „Někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci a řekne mu: ‚Příteli, půjč mi tři chleby, protože můj přítel ke mně přišel z cesty a nemám, co bych mu předložil.‘ A on zevnitř odpoví: ‚Neobtěžuj mne! Dveře jsou již zavřeny a mé děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát ti to.‘ Pravím vám, i když nevstane a nedá mu kvůli tomu, že je jeho přítel, pro jeho neodbytnost se zvedne a dá mu vše, co potřebuje. A já vám pravím: Žádejte, a bude vám dáno, hledejte, a naleznete, tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Což je mezi vámi takový otec, že když ho syn požádá o chléb, podá mu kámen? Nebo o rybu, že mu místo ryby podá hada? Nebo požádá-li o vejce, podá mu štíra? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho žádají.“

Věřímem v moc modlitby - když se modlíme a přimlouváme, Bůh svrchovaně vstupuje do situací, které má moc proměnit pouze On. Bůh je rád, když může kdykoliv zasáhnout v náš prospěch, nebo ve prospěch těch, za které se modlíme a na kterých nám záleží.

J 14,13-14  A oč byste požádali v mém jménu, to učiním, aby byl Otec oslaven v Synu. Požádáte-li mne o něco v mém jménu, já to učiním.“

1 Kor 2,9  Ale jak je psáno: `Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.´ 

Abychom se modlili v souladu s boží vůlí, Bůh požehnal naše životy přítomností Ducha svatého, který nám pomáhá...

Ř 8,26-27 A stejně tak i Duch se spolu s námi ujímá naší slabosti. Vždyť my nevíme, jak a za co se máme modlit, ale sám ten Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy. A ten, který zkoumá srdce, ví, jaké je myšlení Ducha, totiž že se podle Boha přimlouvá za svaté.

Na společných modlitbách máme jedinečnou příležitost sdílet své těžkosti i slabosti, se kterými si často nevíme rady a které můžeme předat do rukou našeho milovaného Pána. Je dobré, když se můžeme vzájemně povzbuzovat a podepírat. 

Mt 11,28-30 Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci; a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho je příjemné a mé břemeno je lehké.“ 

Gal 6,2 Neste břemena jedni druhých, a tak naplňte zákon Kristův.

2 Kor 1,3-4 Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého povzbuzení, který nás povzbuzuje v každém našem soužení, abychom i my mohli povzbuzovat ty, kteří jsou v jakémkoli soužení, tím povzbuzením, kterým Bůh povzbuzuje nás. 

Také se jako církev živého Boha modlíme dle Jeho příkazu za vládu v naší zemi. 

1 Tm 2,1-4 Především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi, za králea za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. To je dobré a milé před Bohem, naším Zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy.

Modlím se, aby modlitba byla především o přebývání v Boží přítomnosti, která nás vnitřně proměňuje, abychom byli ve svých srdcích citliví na boží hlas a jednali podle toho, co slyšíme a co Bůh zjevuje ve svém Písmu. Pro mnohé lidi, kteří sloužili Bohu JAHVE, pro prále Davida i pro Mesiáše Ježíše Krista, byla modlitba a přebývání v boží přítomnosti něčím nezbytným a vyjímečným. Kéž i pro nás modlitba znamemená totéž! 

Žalm 84,11-12 Den ve tvých nádvořích je lepší než tisíc jinde. Zvolím raději stát na prahu v domě svého Boha, než pobývat ve stanech ničemů. Vždyť Bůh Hospodin je slunce i štít. Hospodin dává milost i slávu, neodepře dobro těm, kdo žijí bezúhonně.

Info: M. Okáč, 603 552 276

 

  

 

 

 

         

 


Sborové novinky

14/03/24 | 12:03:00

Celonárodní četní Bible 26.3.2024

Přijďte si přečíst kousek Bible do městské knihovny.

14/03/24 | 12:03:00

Večer chval mládeže sboru BJB Příbor

13.4.2024 v 18 h ve sboru BJB Příbor

22/01/24 | 12:01:00

Koncert Giny a Kirsten 23.3.2024 v 18:30 h

Přijďte si poslechnout Ginu a Kirsten - matku a dceru, které zpívají chvály.