Kdo jsme

Kdo jsme

Jsme baptisté...

Bratrská jednota baptistů je státem uznaná jednota křesťanských, protestantských sborů. Ztotožňujeme se s Apoštolským vyznáním víry a Písmo Starého a Nového Zákona jsou nám primární normou. V Českých zemích působíme od konce 19. století. V současné době sdružujeme přibližně 30 sborů a máme 2400 členů. Odlišní od ostatních protestantských křesťanských církví jsme zejména svým kongregačním zřízením, což znamená, že každý sbor má právo sám rozhodovat o svých záležitostech a Výkonný výbor, předseda a tajemník Bratrské jednoty baptistů nejsou nadřazeni místnímu sboru, ale snaží se o všestrannou součinnost a spolupráci baptistických sborů stejného teologického zaměření v rámci České republiky, ale i v širším rámci.

Našim základním dokumentem je Ústava Bratrské jednoty baptistů. Jednotlivé sbory jsou sdruženy jak do jednot (u nás Bratrská jednota baptistů - BJB), tak do kontinentálních seskupení a světového svazu baptistů. Kongregační zřízení umožňuje to, že každý člen sboru má právo zasahovat do sborových záležitostí, která jsou projednávána a schvalována pravidelnými členskými shromážděními. Základní dokument definující Bratrskou jednotu baptistů v ČR najdede zde

Historie baptistů

Název baptisté má svůj původ v řeckém slově označujícím “ponoření” neboli křest. Baptisté se hlásí k hnutí světové reformace, které na počátku 16. století začalo praktikovat křest na “vyznání víry”, to znamená křest věřících schopných svoji víru osobně vyznat. Protože se v případě těchto křesťanů jednalo vlastně o druhý křest, byli pokřtěni prvně jako nemluvňata, dostalo se jim jména “anabaptisté” - novokřtěnci. Novokřtěnci zakusili pro své vyznání nevýslovné útrapy. Ze Švýcarska a Německa se postupně dostali na jižní Moravu, kde se jim říkalo Habáni. Po bitvě na Bílé hoře však byli nuceni pokračovat ve své nechtěné pouti dále na východ. Skvělý článek popisující vznik a zásady baptistů si můžete přečíst tady.

Členové BJB

Členy baptistického sboru se mohou stát jen ti, kteří prožili znovuzrození z Ducha svatého a vyznají svoji víru před sborovým shromážděním. Na vyznání své víry jsou pak pokřtěni ponořením do vody. Přijmutím do sboru na sebe berou věřící závazek žít podle nároků Božího slova, které hovoří do osobního i církevního života. 

Více o baptistech se dočtete zde

 


Sborové novinky

07/04/23 | 12:04:00

Večer chval a uctívání na Velký pátek 7.4.2023

Večer chval a uctívání se speciálním programem. Vhodné pro všechny věkové kategorie.

09/04/23 | 12:04:00

Velikonoční bohoslužba s dětským programem a obědem 9.4.2023

Bohoslužba s programem pro děti, kázáním, chválami a po skončení s obědem. Na oběd je nutno se přihlásit o L. Pavelkové, 731 510 616

06/04/23 | 12:04:00

Jednodenní lego tábor s DM

Ve spolupráci s Dětskou misií pro děti. Informace L. Čermák, tel. 737 568 554