Bohoslužby

Úvodní stránka > Bohoslužby

Bohoslužby

V 9:30 v modlitebně, v rámci nedělního shromáždění probíhá po úvodních chvalách nedělní školka pro děti.

Každou první neděli v měsíci je vysluhována Večeře Páně.

 Zde jsou odkazy na přímé přenosy kázání/bohoslužeb v našich sborech BJB z různých částí v ČR:

https://www.bjb.cz/on-line-bohosluzby

 

Kdo může přijít?

Každý. Vítáni jsou všichni. Bohoslužba je veřejná a my budeme poctěni a velmi rádi, pokud naše nedělní shromáždění navštívíte. Před Bohem jsme si všichni rovni a nikdo není žádným způsobem upřednostňován. Pro každého kdo již patří Pánu Ježíši chci připomentou, že přicházet to shromáždění není pouze "výsada", ale "přikázání" Boží.

Žd 10,25 Nezanedbávejme své společné shromažďování, jak mají někteří ve zvyku, nýbrž povzbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje.  

Místo, kde se setkáváme.

Společné shromáždění se koná ve sborových prostorech na adrese: Frenštátská 166, Příbor (bývalé Mexiko). Pokud jste z daleka, tato mapka vám pomůže nás najít.  

Začátek bohoslužby. 

Pravidelná nedělní boslužba začíná od 9.30 h. Je dobrým zvykem z úcty k Bohu i k lidem, na bohoslužbu přicházet včas.

Co je to bohoslužba?

Bohoslužba - společné shromáždění s ostatními věřícími lidmi, je nedílnou součástí duchovního života božího lidu ve všech dobách. Jedním ze základních "stavebních kamenů" každé Bohoslužby je "OLTÁŘ", který reprezentuje jak boží přítomnost, tak místo setkávání se s Bohem, je to místo modliteb a uctívání Boha, naslouchání božímu hlasu, vzývání božího Jména, ale zarhnuje také reakci lidského života na boží výzvy. Oltář je místem oběti, smlouvy a smíření. Bohoslužba je především o přebývání v boží přítomnosti. Písmo svaté na mnohých místech ukazuje na tuto skutečnost Gen 12,8, Ex 17,15, kdy praotcové víry projevovali Bohu úctu, vděčnost a poddanost. Následně byl přidán stánek úmluvy, ve kterém byl oltář umístěn a opět to bylo svaté místo, kde se Bůh setkával s člověkem, zjevoval svůj chrakter a svou vůli...Ex 30,1-10, Ex 40. Přišel čas, kdy byl v zemi izraelské k poctě boží poataven chrám, místo pro setkávání Boha a lidí 1Kr 8. Tento chrám byl po léta pro židovský národ svatým místem, symbolem boží přítomnosti a veškerého požehnání které z toho plyne. Jak je tomu ale dnes, kdy z gigantického a skvostného chrámu v Jeruzalémě zůstala pouze zeď, kde se lidé modlí v naději, že přijde čas božího navštívení? Bible však učí o novém chrámu a tím chrámem je vzkříšený Mesiáš - Ježíš Kristus, Syn boží...

J 2:19-22  Ježíš jim odpověděl: "Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím." Tu řekli Židé: "Čtyřicet šest let byl tento chrám budován, a ty jej chceš postavit ve třech dnech?" On však mluvil o chrámu svého těla. Když byl pak vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, že to říkal, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš pověděl.  

...a církev, tvořená jednotlivými spasenými, znovuzrozenými a Duchem svatým naplněnými vřícími...

Ef 2:20-22  Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu; v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží.

1 Kor 3:16  Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?

A tak bohoslužba je vzájemné setkávání věřících s Bohem, kdy je nám dána možnost společně vzdávat Bohu chválu, uctívat Ježíš Krista v modlitbách a zejména naslouchat božímu Slovu, skrze vyučování a kázání. Je to čas, kdy Bůh slouží nám, když přicházíme do Jeho přítomnosti se svými potřebami, problémy a Bůh nám mocí Ducha svatého slouží skrze bratry a sestry.

Ř 12:1-11 Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Skrze milost, která mi byla dána, pravím každému, kdo je mezi vámi: Nesmýšlejte výš, než je třeba smýšlet, ale smýšlejte tak, abyste jednali rozumně, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Jako máme v jednom těle mnoho údů a všechny ty údy nemají stejný úkol, tak i my, i když je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu, ale jednotlivě jsme údy jeden druhého. Máme rozdílné dary podle milosti, která nám byla dána: Má-li někdo proroctví, ať ho užívá v souhlase s vírou. Má-li službu, ať slouží. Je-li vyučující, ať učí. Má-li dar povzbuzování, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať rozdává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí radostně. Láska ať je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou, v prokazování úcty předcházejte jeden druhého. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu.

Jak ale chápat "oltář" dnes?? Oltář je místo, kde se každý věřící setkává s Bohem, a tím místem je zejména "srdce" člověka. Nejde o budovy, nejde o svatá místa, nejde o svaté předměty ani o vyjímečné "svaté" lidi. Jde o srce každého jednotlivého člověka, to je to prvotní místo, kde se setkáváme s Bohem, to je místo pravého uctívání a to je místo, skrze které je uplatňována vláda božího království v nás a mezi námi. Království a vláda Mesiáše Ježíše Krista, Syna Božího, našeho Pána a Spasitele. 

J 4,23-24 Ale přichází hodina, a již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanět Otci v duchu a pravdě; vždyť sám Otec hledá takové ctitele.  Bůh je duch, a ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanět v duchu a pravdě.“  

J 14,23 Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.

L 17, 20-21 Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: „ Boží království nepřichází tak, abyste ho mohli pozorovat; ani neřeknou: ‚Hle, je tu‘ nebo ‚je tam‘. Neboť hle, Boží království je mezi vámi.“

Vyučování, kázání a sdílení se Slovem božím je velmi důležitým aspektem každé bohoslužby a je základem učednictví, ke kterému jsem Ježíšm Kristem povoláni...

Mt 28:19  Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. 

2 Tm 3:16-17  Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku.

Součástí bohoužby je také nědělní školka (besídka) pro děti do 12 let, s vlastním programem, na který se děti vždy velmi těší. Jsme velmi požehnaní tím, že ve sboru je spusta dětí a máme výsadu je svěřit do Bohu, kterému na nich velmi záleží.

Mk 10, 13-16 A přinášeli k němu děti, aby se jich dotkl. Učedníci je však pokárali. Když to Ježíš uviděl, rozhořčil se a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takových je Boží království. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevstoupí.“ A bral je do náručí, vkládal na ně ruce a žehnal jim.

Je naší modlitbou a touhou, aby každá bohoslužba byla požehnáním pro kohokoliv kdo přijde, aby se lidé setkávali s živým Bohem, mohli prohlubovat vztah svůj vztah s Ním a poznávat Jeho záměry pro své životy. Vším co děláme, vším co říkám a vším co dáváme, toužíme, ať je oslaveno jeméno Ježíše Krista našeho Spasitele a Pána.      

 

 


Sborové novinky

14/03/24 | 12:03:00

Celonárodní četní Bible 26.3.2024

Přijďte si přečíst kousek Bible do městské knihovny.

14/03/24 | 12:03:00

Večer chval mládeže sboru BJB Příbor

13.4.2024 v 18 h ve sboru BJB Příbor

22/01/24 | 12:01:00

Koncert Giny a Kirsten 23.3.2024 v 18:30 h

Přijďte si poslechnout Ginu a Kirsten - matku a dceru, které zpívají chvály.