Čemu věříme

Úvodní stránka > Čemu věříme

Čemu věříme

Kdo jsme a čemu věříme

Jsme lidé, kteří odpověděli na kázání evangelia vírou v Ježíše Krista - křesťané. Bůh si svoji církev shromažďuje sám, svým Slovem – Biblí a skrze svědectví Ducha svatého. Součástí Božího lidu – církve se stáváme v okamžiku, kdy jsme uvěřili a přijali křest v Ježíšově jménu. Máme prospěch z Kristova vykupitelského díla milosti, stáváme se součástí Jeho těla, kterým je církev Kristova a máme podíl na darech Ducha svatého. Církev je místem, kde jako věřící setrváváme ve víře a můžeme tu růst působením Ducha svatého. Jsme „jedno srdce a jedna duše“ a „jedni druhých břemena neseme“. Vyznáváme svou víru v Pána Ježíše a očekáváme Jeho druhý příchod. Snažíme se okolnímu světu hlásat evangelium spasení, které mu Bůh nabízí ve svém za nás zemřelém a zmrtvýchvstalém Kristu. Základní zásady a stanoviska společná pro sbory Bratrské jednoty baptistů jsou definována zde.

 

Apoštolské vyznání víry

 

Ve své víře navazujeme na Apoštolské vyznání víry (jednoduché vyznání společné všem křesťanům):

 

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vystoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.

 

Dále věříme v Boží plán s člověkem: 

 1. Člověk byl stvořen k obrazu Božímu. Sveden satanovou lží zhřešil neposlušností a ztratil tak obecenství s Bohem, čímž uvedl na celé lidstvo duchovní i tělesnou smrt.
 2. Ježíš Kristus smířil svou obětí lidstvo s Bohem a umožnil tak člověku návrat k původnímu stavu a k životu věčnému.
 3. Osobní vírou v Ježíše Krista má každý člověk možnost stát se z Boží milosti opět Božím dítětem a dosáhnout života věčného.
 4. Duch svatý usvědčuje i dnes svět z hříchu, zjevuje tajemství evangelia a zmocňuje Kristovu církev k plnění jejího poslání na zemi.
 5. Oběť Ježíše Krista pojí věřící v jednu rodinu Boží, církev Kristovu na zemi.
 6. Církev Kristova bude přenesena do Boží slávy.
 7. Zřízení tisíciletého království na zemi.
 8. Poslední soud.
 9. Spasení všech, kteří přijali dílo spasení v Kristu a vytrvají věrně až do konce. Takoví budou žít v nebeské slávě.
 10. Existuje věčná záhuba - ohnivé jezero - pro ty, kteří odmítli Krista jako Spasitele.

 

Věříme, že člověk potřebuje: 

 1. Poznat svou hříšnost a ztracenost ve světle Slova Božího.
 2. Činit pokání, tj. změnu smýšlení, lítost nad hříchem, jehož se dopustil a opuštění hříchu.
 3. Přijmout milost a odpuštění skrze očištění krví Ježíše Krista a Boží.
 4. Znovuzrodit se skrze moc Ducha svatého a Slovo v Ježíši Kristu – tím přijmout Božího synovství.
 5. Být pokřten ve vodě ponořením na odpuštění hříchů a na základě osobní víry v Ježíše Krista jako Pána.
 6. Být naplňován Duchem svatým:
 •     k nesení živého svědectví Ježíši Kristu
 •     k tomu, aby dary Ducha svatého sloužily ke společnému budování církve Kristovy na zemi
 •     k plnění velikého poslání církve Kristovy na zemi

 

To nás před Pánem zavazuje:

 1. Žít posvěcený život víry skrze moc Ducha svatého, který nám byl dán v souladu s Písmem svatým.
 2. Být Ježíšovými svědky evangelia pokoje a činit učedníky.
 3. Být svými životy fyzickým zjevením Kristovy lásky, milosti a soucitu, skrze vytrvalou službu jak nespaseným, tak v rodině víry.  
 4. Poznávat skrze Písmo, obecenství Ducha svatého a společenství svatých Boží vůli a Boží záměry pro své životy a naplňovat je. 
 5. Být součástí církve jakožto těla Kristova a budovat se vzájemně skrze dary Ducha.
 6. Být solí a světlem na zemi, skrze nesení pravdy o Bohu a Jeho svatých požadavcích na život.
 7. Milovat Boha celým svým srdcem a ze vší své síly a milovat bližní své jako sám sebe. 

 

Více o vyznání víry sboru BJB Příbor s biblickými odkazy najdete zde 


Sborové novinky

14/03/24 | 12:03:00

Celonárodní četní Bible 26.3.2024

Přijďte si přečíst kousek Bible do městské knihovny.

14/03/24 | 12:03:00

Večer chval mládeže sboru BJB Příbor

13.4.2024 v 18 h ve sboru BJB Příbor

22/01/24 | 12:01:00

Koncert Giny a Kirsten 23.3.2024 v 18:30 h

Přijďte si poslechnout Ginu a Kirsten - matku a dceru, které zpívají chvály.